cel fundacji

Organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności w dziedzinie:

Rekonstrukcja wydarzeń związanych z historią, poprzez organizację wydarzeń o charakterze rekonstrukcji historycznej oraz o charakterze artystycznym i historycznym.

Prowadzenie i wspieranie działań aktywizujących rodziny, dzieci (również przebywające w pieczy zastępczej i innych formach wsparcia), osoby niepełnosprawne, osoby w wieku emerytalnym, grupy i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (przez promocję zatrudnienia oraz aktywizację zawodową).

Popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów turystycznych regionu, a także pielęgnowanie i upowszechnianie zjawisk, treści i wartości kultury regionalnej, poprzez kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców i postaw sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego.

Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i agroturystyki w tym działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia, tradycyjnego sposobu żywienia, promocji dawnych odmian, ras i upraw.

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz tolerancji i rozwoju wspólnot, przy jednoczesnym pielęgnowaniu polskości.

Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie inicjatyw społecznych, działania charytatywne.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, wspieranie inicjatyw mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień