RODO / SPRAWOZDANIA / STATUT

Polityka prywatności.

Fundacja Brama Epok,z siedzibą w Szczuce 12a, 87 – 300 Brodnica, jako administrator danych osobowych, z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuje Pana/Panią, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystania Pana/Pani danych osobowych jest:

Fundacja Brama Epok

Szczuka 12 a , 87 – 300 Brodnica

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

W celu skontaktowania się z administratorem danych prosimy o:

 1. Przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: fundacjabramaepok@o2.pl
 2. Przesłanie wiadomości w formie pisemnej na adres siedziby Fundacji tj.:

Fundacja Brama Epok, Szczuka 12 a, 87 – 300 Brodnica

 1. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 513 169 739;

PODMIOTY KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Fundacja Brama Epok przetwarza m.in. dane osobowe:

 1. Wolontariuszy;
 2. Opiekunów prawnych wolontariuszy małoletnich lub z częściową lub z ograniczoną w całości zdolnością do czynności prawnych.
 3. Dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
 4. Osób zgłaszających się do Fundacji w celu uzyskania pomocy w  zakresie organizacji wolontariatu, jak również osób których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług;
 5. Osób współpracujących z Fundacją w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Fundację;
 6. Zarządu i Rady Fundacji.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

 1. Zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, w tym w szczególności umowy wolontariackiej i umowy w zakresie organizacji wolontariatu.
 2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego.
 3. Celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, za które administrator uznaje w szczególności:
  1. dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami (np. w zakresie naruszeń dóbr osobistych Fundacji w szczególności jej dobrego imienia i  wizerunku, czy też rzekomego łamania przez Fundację lub jej podopiecznych obowiązujących reguł prawnych);
  2. zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (w szczególności bezpieczeństwa systemu umożliwiającego uczestnictwo w  obsługiwanych wydarzeniach wolontariackich);
  3. cele archiwalne i statystyczne.
  4. Przekazywanie nagród i informacji w konkursach

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane mające na celu potwierdzenie tożsamości (imię, nazwisko, numer PESEL);
 2. Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania);
 3. Dane identyfikacji podatkowej;
 4. Dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy zainteresowań – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
 5. Wizerunek;
 6. Ponadto Fundacja może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o  ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a  przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. Podmioty współpracujące z Fundacją w zakresie realizacji usług wolontariackich.
 2. Zakłady Ubezpieczeń zapewniające ubezpieczenia w ramach obsługiwanych wydarzeń wolontariackich (w szczególności w zakresie ubezpieczenia NNW dla wolontariuszy)
 3. Podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe)
 4. Podmioty świadczące usługi:
  1. Informatyczne oraz nowych technologii
  2. Księgowo-finansowe
  3. Audytorskie i kontrolne
  4. Niszczenia dokumentów
  5. Pocztowe i kurierskie

Podane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Posiada Pan/Pani prawo do:

 1. Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania;
 2. Usunięcia danych osobowy tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;
 3. Ograniczenia przetwarzania;
 4. Przenoszenia danych;
 5. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Celem skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Fundacją.

W zakresie prawa do usunięcia danych osobowych tj. „prawa do bycia zapomnianym” administrator danych usunie dane osobowe w przypadku gdy:
 1. Dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów do których zostały zebrane;
 2. Cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania;
 3. Został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 4. Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane w sposób niewłaściwy, niezgodny z prawem;
 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku przewidzianego w prawi Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega ADO.
W zakresie prawa sprzeciwu ma Pan/Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Celem wykonania umowy/umów – do momentu ich wykonania, rozwiązania bądź wygaśnięcia;
 2. Celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu ich wyegzekwowania, lub przedawnienia roszczeń.
 3. Celem ciążących na Fundacji obowiązków prawnych – do momentu spełnienia lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w  formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Fundację Brama Epok polega na przetwarzaniu danych, poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Panu/Pani, w szczególności do analizy możliwości uczestnictwa w konkretnym wydarzeniu w przypadku gdy podmiot zlecający skategoryzuje cechy konieczne uczestnika wydarzenia (np. uczestnictwo osób w określonym wieku – np. tylko pełnoletni).

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA 2019 ROK

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI za 2019 ROK

STATUT FUNDACJI

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ZA 2020 ROK

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA 2020 ROK

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ZA 2021 ROK

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA 2021 ROK

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK

ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2022 ROK